Egzamin B2+

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Egzamin B2+ (kierunki: Pielęgniarstwo studia II stopnia oraz Pedagogika studia jednolite magisterskie)

Zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego na studiach drugiego stopnia realizowany jest lektorat języka obcego sprofilowany zawodowo, na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ.

Na kierunku Pielęgniarstwo, studia II stopnia zakończony jest on egzaminem końcowym składającym się z części pisemnej oraz z części ustnej.

I. Egzamin pisemny i ustny oraz kryteria oceny

Część pisemna złożona jest z modułów sprawdzających:
- znajomość języka ogólnego
- znajomość języka specjalizacji
Dla studentów studiów stacjonarnych warunkiem zaliczenia części pisemnej jest uzyskanie minimum 51% wszystkich możliwych punktów (z zaokrągleniem do liczb całkowitych).

Część ustna obejmuje prezentację specjalistycznego tematu wybranego przez studenta oraz rozmowę zdającego z egzaminatorami.
Przy ocenie części ustnej uwzględnia się następujące kryteria:
- poprawność gramatyczno-leksykalna
- spójność i płynność wypowiedzi
- komunikatywność
Warunkiem zaliczenia egzaminu ustnego jest uzyskanie z niego minimum 51% wszystkich możliwych punktów (z zaokrągleniem do liczb całkowitych).

Dla studentów studiów niestacjonarnych warunkiem zaliczenia całości egzaminu jest uzyskanie 51% wszystkich możliwych punktów z obydwu części egzaminu (z zaokrągleniem do liczb całkowitych).

Przy ustalaniu oceny z egzaminu uwzględniane są następujące kryteria punktowe:

niedostateczny                 0-50%
dostateczny                    51-67%
dostateczny plus            68-78%
dobry                               79-85%
dobry plus                       86-90%
bardzo dobry                   91-100%

wszystkich możliwych do uzyskania punktów.

II. Terminy egzaminów

1. Dla studentów studiów stacjonarnych kończących lektorat języka obcego w semestrze letnim terminy egzaminu pisemnego z języka obcego przypadają:

termin pierwszy - pierwszy dzień sesji letniej. Jeśli pierwszym dniem sesji jest sobota, egzamin odbywa się w poniedziałek,
termin drugi - pierwszy dzień sesji poprawkowej,
termin trzeci - ostatni tydzień września.

2. Dla studentów studiów stacjonarnych kończących lektorat języka obcego w semestrze zimowym terminy egzaminu pisemnego z języka obcego przypadają:

termin pierwszy - pierwszy dzień sesji zimowej. Jeśli pierwszym dniem sesji jest sobota, egzamin odbywa się w poniedziałek,
drugi - pierwszy dzień sesji letniej. Jeśli pierwszym dniem sesji jest sobota, egzamin odbywa się w poniedziałek,
termin trzeci - pierwszy dzień sesji poprawkowej (wrześniowej).

3. Dla studentów studiów niestacjonarnych egzamin odbywa się w terminach ustalonych ze studentami.

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dziekana możliwe jest przesunięcie terminu egzaminu pisemnego na termin późniejszy, niż wskazany w pkt. 1 i 2, lecz nie więcej niż o 7 dni.

5. Terminy egzaminu ustnego ustalane są dla studentów danego kierunku.

III. Procedury egzaminacyjne

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminów zawarte są w zakładce „Procedury egzaminacyjne”.

IV. Powtarzanie egzaminu z języka obcego

Student, który nie zdał egzaminu z języka obcego (trzy terminy), ma prawo przystąpić do zdawania egzaminu ponownie, na zasadach ustalonych przez dziekana Wydziału, zgodnych z regulaminem studiów.
Studenci powtarzający egzamin zobowiązani są do powtórnego uczęszczania na lektorat języka obcego w ostatnim semestrze. Student zgłasza się bezpośrednio do prowadzącego lektora lub ustala właściwą grupę w sekretariacie SJO.
Studenci powtarzający egzamin z języka obcego zobowiązani są do zgłoszenia się do kierownika SJO celem rejestracji, najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem egzaminu.
Zgodnie z § 3 ustęp 2b Zarządzenia Nr 1637/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 maja 2022 r., student studiów stacjonarnych, który nie zdał egzaminu centralnego z języka obcego w pięciu terminach, na pisemny wniosek dziekana wydziału skierowany do kierownika SJO, w kolejnych terminach może być oceniany zgodnie z § 3 ustęp 2 tego Zarządzenia, tj. wg warunków przewidzianych dla studentów studiów niestacjonarnych.

V. Zwolnienie z egzaminu

Zwolnienie z egzaminu następuje tylko na podstawie pisemnej zgody kierownika SJO.
Katalog certyfikatów uprawniających do zwolnienia z egzaminu lub jego części zawarty jest w załączniku do zarządzenia Nr 1693/2022/2023 Rektora ATH z dnia 12 października 2022 r., a także w zakładce „Zwolnienie z egzaminu”.
Ponadto, podstawą do zwolnienia z egzaminu jest ukończenie studiów I lub II stopnia na kierunku Filologia (poza Filologią polską i klasyczną).
Uznane także mogą zostać egzaminy zdane w toku wcześniejszych studiów, potwierdzone wpisem w indeksie lub suplemencie do dyplomu.
Student ubiegający się o zwolnienie z egzaminu składa podanie do kierownika SJO, dołączając stosowne dokumenty, najpóźniej na początku ostatniego semestru lektoratu.

 

 
free pokerfree poker

Who is online?

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości